LOGO DECOVINA

 

LOGO BD

 

  Back | Print | Bookmark        

 

 

NỘI DUNG HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ QUY HOẠCH

 

A.Quy hoạch xây dựng 

 

Nội dung và sản phẩm đồ án quy hoạch xây dựng được quy định tại Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch Đô thị; Nghị định số 08/2005/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch và Thông tư số 10/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của từng loại đồ án quy hoạch, bao gồm:

  

1. Nội dung nghiên cứu 

 

- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan, di tích lịch sử - văn hoá, hạ tầng kỹ thuật. 

 • Xác định tính chất, chức năng và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của khu vực thiết kế. 
 • Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; xác định các chỉ tiêu cho từng lô đất về diện tích, chỉ tiêu sử dụng đất trên đầu người, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình; vị trí, quy mô các công trình ngầm. 
 • Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Xác định mạng lưới đường giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng;
- Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô các công trình trạm bơm nước; bể chứa; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật; 

- Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện năng; 

- Xác định mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước bẩn, chất thải. 

 • Dự kiến những hạng mục ưu tiên phát triển và nguồn lực thực hiện. 
 • Sơ bộ đánh giá tác động môi trường và đề xuất biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng.

2. Thành phần hồ sơ bản vẽ

 

- Phần bản vẽ: 

 • Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất quy hoạch tỷ lệ 1/2000 - 1/5000; 
 • Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất tỷ lệ 1/500 do cơ quan có pháp nhân lập không quá 2 năm. 
 • Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng tỷ lệ 1/500; 
 • Bản đồ hiện trạng hệ thống HTKT và bảo vệ môi trường tỷ lệ 1/500; 
 • Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500; 
 • Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan;                             
 • Các bản vẽ minh họa tỷ lệ 1/500; 
 • Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/500; 
 • Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường tỷ lệ 1/500 bao gồm: 
  • Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng; 
  • Bản đồ quy hoạch cấp nước; 
  • Bản đồ quy hoạch cấp điện; 
  • Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường; 
  • Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. 

- Phần văn bản (03 bộ): 

 • Tờ trình đề nghị phê duyệt (bản chính)
 • Thuyết minh tổng hợp, các phụ lục tính toán kèm theo (bản chính)
 • Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500 của cơ quan có thẩm quyền; 
 • Quyết định giao đất hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư; 
 • Các văn bản pháp lý có liên quan.

  

B. Lập dự án đầu tư

 

Hồ sơ lập dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm toàn bộ các nội dung công việc phải thực hiện, được quy định trong Luật xây dựng Nghị định số 12/2009/ND9-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Công việc bao gồm:

  

1. Nội dung nghiên cứu

 

- Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư; đánh giá nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phẩm đối với dự án sản xuất kinh doanh; hình thức đầu tư xây dựng công trình; địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất, thực trạng khu vực dự án, đánh giá giải pháp quy hoạch 1/500...; 

- Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình bao gồm công trình chính, công trình phụ và các công trình khác; phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất. 

- Các giải pháp thực hiện bao gồm: 

 • Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật (nếu có); 
 • Các phương án thiết kế kiến trúc; 
 • Phương án khai thác dự án và sử dụng lao động; 
 • Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án; 
 • Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng, chống cháy, nổ và các yêu cầu về an ninh, quốc phòng (không bao gồm báo cáo đánh giá tác động môi trường); 
 • Tổng mức đầu tư của dự án; khả năng và hình thức huy động vốn, nguồn vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ; phương án hoàn trả vốn đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn; các chỉ tiêu tài chính và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của dự án. 
 • Phương án tổ chức quản lý, khai thác, vận hành dự án sau đầu tư, trách nhiệm bảo hành bảo trì, nghĩa vụ đóng góp phí tài chính trong vận hành, quản lý dụ án.

2. Thành phần hồ sơ bản vẽ

 

- Các bản vẽ thiết kế cơ sở 

 • Bản vẽ xây dựng thể hiện các giải pháp về tổng mặt bằng, kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật công trình với các kích thước và khối lượng chủ yếu, các mốc giới, toạ độ và cao độ xây dựng; 
 • Bản vẽ sơ đồ hệ thống phòng chống cháy, nổ. 
 • Thuyết minh thiết kế cơ sở;
 • Tóm tắt nhiệm vụ thiết kế; giới thiệu tóm tắt mối liên hệ của công trình với quy hoạch xây dựng tại khu vực; các số liệu về điều kiện tự nhiên, tải trọng và tác động; danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng; 
 • Thuyết minh công nghệ: tóm tắt phương án công nghệ và sơ đồ công nghệ; danh mục thiết bị công nghệ với các thông số kỹ thuật chủ yếu liên quan đến thiết kế xây dựng; 
 • Thuyết minh xây dựng. 

- Tờ trình thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (bản chính).

 

 

 

  Back to Top